Jak na žádost ohledně založení plantáže

Jednoduše nám zavolejte, nebo napište a rádi Vám s tím zadarmo pomůžeme. Nebo to zkuste dle návodu sami.

 

Legislativa, žádost o povolení k výsadbě, projekt výsadby… žádný stres, sranda na hodinku a zadarmo!

Splňuje Váš pozemek ZPF 3-5? Pokud ano, nemusíte se obávat negativního vyrozumění ani v případě lokality v CHKO, Natura 2000, biokoridorů přes parcelu atd., i tam Vám totiž může odbor životního prostředí povolit výsadbu.

Jak si ověříte třídu ochrany ZPF (zemědělský půdní fond)?

Na http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx stačí zadat katastrální území Vaší parcely a její číslo. urceni-zpf

V dané výměře pozemku po rozkliknutí jejího (modře znázorněného) čísla BPEJ vyskočí tabulka

zpfs obecnými informacemi, kde je jasně daná třída ochrany ZPF této části. Pokud máte toto ověřené, můžete překročit k tvorbě projektu výsadby. Stačí dvě stránky. Na tu první je nutné udat pár základních požadavků ve smyslu:

 

 • Projekt výsadby RRD – Zde je nutné doplnit název obce a číslo katastrálního území. Dále číslo parcely

 

 • Výsadba bude provedena z klonu: Max-4 (J-105, Populus nigra L. x P. maximowiczii Henry ´Maxvier´)
 • Produkt: palivové dřevo (obmýtí 4-6 let)
 • Realizace výsadby: únor-duben dle klimatických podmínek, ruční výsadba z řízků
 • Hustota výsadby: 8 000 ks/ha
 • Spon: 1,8 x 0,7 m
 • Osázená plocha cca „doplnit“ ha
 • Údržba plantáže: ruční v prvním roce, popř. dle Vašich možností
 • Sklizeň: ručně, motorovou pilou popř. dle Vašich možností
 • Životnost plantáže: 25-30 let v závislosti na délkách obmýtí
 • Předpoklad likvidace: chemicky s následným frézováním pařezů, orba
 • Dodavatel sadby:  (pokud si zvolíte nás) Petr Špatenka, Husova 557, 53401 Holice

registrován – ÚKZÚZ 24.7.2008, r.č. 1304

SRS 10.4.2009

Na druhou stranu je nutné zobrazit plán výsadby. Jednoduše stačí obrázek ze satelitu, případně ruční nákres. Je ovšem nutné vyjasnit, jak bude výsadba provedena. Počet vysázených řízku spočítáte jednoduše dle velikosti plochy (1,85 x 8000 = 14800 ks).

pro-projektAby měl úřednický šiml jasné zadaní, potřebujete oficiální žádost. Pokud Vám ji nevystaví na místě, můžete použít např. podobný text:

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu

(podle § 5 odst. 4 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

 

Já / (firma zastoupená xxx), xxx narozen xxx, bytem xxx, žádám o vydání stanoviska k výsadbě rychle rostoucích dřevin, a to klonu Max-4 (J-105, Populus nigra L. x P. maximowiczii Henry ´Maxvier´).

Jednotlivé výměry parcel č. xxx (m2) v katastrálním území xxx. Parcely jsou vedeny jako (orná půda, trvalý travní porost TTP, někdy to může být i jako ostatní plocha)

Výsadba bude provedena na jaře roku 20xx, dle klimatických podmínek. Hustota výsadby bude 8000 ks/ha ve sponu 1,8 x 0,7 m (pro pěstování palivového dřeva), nebo 2,1 x 0,4 m (pro pěstování štěpky).

Plantáž bude založena na dobu 30ti let jak dovoluje zákon a bude mýcena v 2-8mi letých cyklech dle potřeby.

Rekultivace plantáží bude probíhat pravděpodobně chemickou likvidací kořenového systému s následným použitím půdní frézy a přeoráním pozemku, čímž bude pozemek navrácen do původního stavu.

Výsadba bude provedena z certifikované sadby a od registrovaného pěstitele, který je způsobilý k založení i pozdější kontrole produkční plantáže. Sadba je kontrolovaná orgánem ÚKZÚZ.

Dle zákona vystaví prodejce na sadbu rostlinolékařský pas.  – Ten samozřejmě dodáváme až se sadbou i když ho OŽP požaduje předem. K tomu pak slouží vzor viz níže.

Přílohy:      a) Zápis Státní rostlinolékařské správy do registru a registraci pěstitele – prodejce sadebního materiálu (viz níže)

b) Kupní smlouva o nabytí pozemků/ Váš výpis z katastru

 

Další informace můžete nalézt na stránkách prodejce www.vypestujsiles.cz

Děkuji.

 

Váš podpis

V xxx, dne xxx

 Vzor rostlimolékařského pasu -ten Vám rádi pošleme jako přílohu, stejně tak i vzor žádosti a projektu

Nebo si je můžete stáhnout z webu zde

pasVše si samozřejmě upravte dle svého!